Architectural Design
title_0000s_0001_Gallery_0006_图层-9.jpg

PAUL GAUGUIN’S GALLERY

 

 

PAUL GAUGUIN’S GALLERY

3rd Year Studio Solo Work, Tianjin University, Autumn 2014

Advisor: Zhang Xin Nan, Wang Xuan

Site:   Tianjin,  China

Gallery_0014_图层 1.jpg
Gallery_0013_图层 2.jpg
Gallery_0008_图层 7.jpg
Gallery_0012_图层 3.jpg
Gallery_0011_图层 4.jpg
Gallery_0010_图层 5.jpg
Gallery_0009_图层 6.jpg
Gallery_0007_图层 8.jpg
Gallery_0005_图层-10.png
Gallery_0006_图层-9.png
Gallery_0002_2-8a6.png
Gallery_0003_2-8a5.png
Gallery_0004_图层-11.png
Gallery_0001_图层-12.png
Gallery_0000_图层-13.png